novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Kabelsko-razdelilni sistem Šoštanj skrbi za kabelsko TV v mestu Šoštanj ter preko svojega omrežja omogoča svojim naročnikom dostop do kabelskega interneta preko ponudnika Telemach.  English
english language
Predstavitev
Kontakti
Televizija
Internet
Telefonija
Paketna ponudba
 
Iskanje
 
 
Domov >  Novice > Volilni občni zbor kabelsko razdelilnega sistema Šoštanj (19.04.2007) Ostale novice
Število vseh ogledov: 6595

Avtor: Nino Ošlovnik

V torek, 24. aprila, bo ob 18. uri v Kulturnem domu Šoštanj redni letni občni zbor Kabelsko-razdelilnega sistema Šoštanj, ki deluje kot zadruga. Skoraj 300 zadružnikov (večinoma vsi tisti, ki imajo priključek kabelske TV v Šoštanju) lahko sodeluje na skupščini, kjer bodo opravljene tudi volitve za predsednika, upravni odbor in nadzorni odbor zadruge. Vabljeni!

VABILONa podlagi 31. člena pravil Zadruge KRS kabelsko razdelilni sistem Šoštanj, z.o.o. sklicujem redni občni zbor, ki bo v

v torek, 24. aprila 2007, ob 18. uri v
prostorih Kulturnega doma v Šoštanju.Predlog dnevnega reda :

1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov občnega zbora:

· overovatelja
· zapisnikarja

2. Poslovno in finančno poročilo za leto 2006
3. Poslovni in finančni načrt za leto 2007
4. Poročilo preglednika
5. Razprava in sprejem poročil
6. Volitve
7. Pobude in vprašanja

Redni občni zbor v skladu s 38. členom pravil vodi predsednik zadruge. V kolikor seja ob sklicani uri ne bo sklepčna (prisotnih več kot polovica vseh članov), bo občni zbor v skladu s 34. členom pravil nadaljeval sejo ob 19. uri, ne glede na število navzočih članov.

Vabilo za redni občni zbor je bilo posredovano osebno vsem članom na dom.


V Šoštanju, 5. aprila 2007
Predsednik KRS z.o.o.:
Albin Ošlovnik

PROGRAMSKA SHEMA TV IN RADIJSKIH PROGRAMOV V KRS ŠOŠTANJ: na spletni strani in v PDF obliki

ZAPISNIK Občnega zbora KRS Šoštanj z.o.o. z dne 20.04.2006

Zapisnik Občnega zbora zadruge KRS Kabelsko razdelilni sistem Šoštanj, ki je bil v četrtek, 20.04.2006 ob 18.00 uri v Veliki dvorani Kulturnega doma Šoštanj.

Seznam navzočih članov: Anželak Marko, Bačovnik Alojz, Korošec Darko, Letojne Štefan, Ošlovnik Marica, Ošlovnik Nino, Pirtovšek Valter, Rotovnik Vinko, Rupnik Gregor, Sekulič Dragojlo, Skornšek Marija, Šincer Franci, Trivunović Gosto, Žagar Vojko, Žnidar Ivan ml.

Vsak član zadruge je imel na občnem zboru en glas ne glede na število deležev v zadrugi.

Vabljeni gostje: Slavko Korenič (KRS Velenje d.d), Igor Simončič (Velcom ).

Dnevni red:
1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov občnega zbora (zapisnikar, overovatelj zapisnika).
2. Poslovno in finančno poročilo za leto 2005
3. Poslovni in finančni načrt za leto 2006
4. Poročilo preglednika
5. Razprava in sprejem poročil
6. Sprememba pravil zadruge
7. Volitve nadomestnega člana
8. Pobude in vprašanja

Ob 18.20 uri je predsednik zadruge Albin Ošlovnik pozdravil vse prisotne in podal ugotovitev, da je prisotnih 15 članov od 251, kar predstavlja 6,69 % vseh članov. V skladu s pravili zadruge lahko občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica članov. Ker je prisotnih manj kot polovico članov, se bo sprejemanje sklepov preneslo na čas po 19.00 uri. Do 19.00 h bo predsednik predstavil poročila in skupaj z navzočimi odprl razpravo na podana poročila in pripravil predloge sklepov.
Vabilo na občni zbor je bilo poslano vsem članom, novica o občnem zboru je bila objavljena tudi v medijih. Gradivo za občni zbor je bilo pripravljeno in razdeljeno vsem prisotnim, pred začetkom občnega zbora v avli Kulturnega doma.

AD 1
Predsednik zadruge Nino Ošlovnik je pozdravil vse prisotne člane, poslovne sodelavce, predstavil predlagani dnevni red občnega zbora in v izvolitev predlagal overovatelja zapisnika in zapisnikarja. Predsednik je posredoval opravičilo za odsotnost preglednika Milana Sekuliča. A. Bačovnik je podal pripombo na odsotnost preglednika in njegovo imenovanje na to funkcijo. Predsednik je obrazložil, da je organ preglednika določen s pravili zadruge, za svojo odsotnost se je opravičil, na funkcijo je bil izvoljen in potrjen kot vsi ostali člani organov zadruge.

SKLEP št. 1: Za overovatelja zapisnika občnega zbora KRS z.o.o. se imenuje Valterja Pirtovška, za zapisnikarico Martino Pečnik.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št . 2 : Potrdi se dnevni red občnega zbora KRS z.o.o, kot je bil predlagan z gradivom.
Sklep je bil soglasno sprejet.


AD 2
Predsednik zadruge je podal Poslovno in finančno poročilo za leto 2005. Gradivo je bilo razdeljeno vsem prisotnim pred začetkom občnega zbora.

AD 3
Predsednik zadruge je podal Poslovni in finančni načrt za leto 2006. Gradivo je bilo razdeljeno vsem prisotnim pred začetkom občnega zbora.

AD 4
Predsednik zadruge je prebral poročilo preglednika Milana Sekuliča, ki je bilo vključeno kot del gradiva in razdeljeno vsem prisotnim pred začetkom občnega zbora.

AD 5
Razprave po poročilih:
· I. Žnidarja ml. je zanimalo kako dolg je dobavni rok za kabelski internet. Predsednik je odgovoril, da en mesec, poleg tega je za izvedbo tega potrebno skleniti tripartitno pogodbo med odjemalcem, ponudnikom in KRS Šoštanj.
o D. Korošec je izrazil mnenje, da je finančno poročilo preveč splošno, moralo bi biti poslano skupaj z vabilom, previsoke so postavke za transport in neskladni so zneski npr. med investicijami in rednim vzdrževanjem. Iz številk ni razvidno, da KRS z denarjem upravlja racionalno, ni razviden strošek podjetja, ki vzdržuje sistem, za katerega tudi meni, da je bil izbran brez razpisa. Zanima ga kaj sestavlja transportni strošek.
· Predsednik je povedal, da je bilo podjetje za vzdrževanje sistema Velcom d.o.o. izbrano na podlagi razpisa leta 2000, izbor je bil potrjen na seji upravnega odbora in občnem zboru. V strošku vzdrževanja so zajete tudi avtorske pravice za programe, ki predstavljajo 60 % stroška. Za podrobnosti finančnega poročila je najbolje, da se organizira sestanek pri finančniku, kjer so finance na vpogled. To je možno za vsakega člana, če to želi.
o I. Simončič predlaga, da se v prihodnje postavke v finančnem poročilu razdrobijo tako, da bo za člane zadruge poraba denarja bolj natančno opredeljena.
· S. Korenič se s predlogom strinja. Pojasni tudi, da je v strukturi cene 50 % strošek avtorskih pravic, ki se stalno povečujejo. V Šoštanju cena stoji, morali bi jo zviševati.
o F. Šincek na pripombe finančnega poročila odgovori, da podrobnejše razčlenitve postavk v danem trenutku ne more podati, ker nima pregleda nad vsemi postavkami strank svojih računovodskih storitev.
· D. Korošec poda tudi mnenje, da se je potrebno zavedati, da tudi v Šoštanj prihaja konkurenca za kabelske storitve.
o Predsednik pravi, da se tega zavedajo. Omrežje je dobro vzdrževano in pokrito, potrebno je le še položiti v zemljo primarni kabel na Levstikovi in dokončati Šercerjevo.
· S. Korenič doda, da v Velenju prav zaradi zaščite pred konkurenco, polovico svojega denarja vlagajo v obnovo oz. posodobitve kabelskega omrežja.
o A. Bačovnik je postavil vprašanje o tem kako je urejeno neplačevanje in zakaj omarice niso zaklenjene. Ugotavlja, da je omarica na koncu Koroške ulice opuščena.
· Predsednik je odgovoril, da črne priklope lahko obravnavajo šele na podlagi pisnih pritožb občanov, sam KRS pa nima pravice pregledovati hiš občanov. Trenutno je na sodišču šest tožb zaradi črnih priklopov. Glede omaric pojasni, da so vse glavne omarice zaklenjene, hišno predajne mesta pa so v skrbi samih lastnikov oz. odjemalcev. Pri postavitvi omarice na Koroški napake ni bilo. V primeru, da se položaj omarice spremeni, jo bodo postavili nazaj.

Ker ni bilo več ustreznih razprav na podana poročila, je predsednik zadruge dal vsa poročila na glasovanje.

SKLEP št. 3: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovno in finančno poročilo za leto 2005.
Sklep je bil sprejet, z enim glasom proti.
SKLEP št. 4: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovni in finančni načrt za leto 2006.
Sklep je bil sprejet, z enim glasom proti.
SKLEP št. 5: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poročilo preglednika za leto 2005.
Sklep je bil soglasno sprejet.


AD 6
Pravila zadruge KRS Šoštanj so bila sprejeta na občnem zboru dne 22.aprila 2004. Upravni odbor predlaga spremembo dveh členov:
o 44 .člen, ki govori o delu programskega sveta,
o 7. člen, ki govori o sprejemu članstvu v KRS.

S tem bi se delo programskega sveta preneslo na upravni odbor – distribucija in kabelska vsebina.
S. Korenič je podal pripombo, da programski svet mora ostati, saj je določen po Zakonu o medijih.

Prisotni niso izrazili podpore predlogu za prvo spremembo, so pa podprli drugo spremembo člena št. 7 , ki bi se po novem glasil:

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor. Članstvo nastane z dnem, ko upravni odbor sprejme sklep o sprejemu pristopne izjave. Upravni odbor mora v 60 dneh po sprejemu pristopne izjave pisno obvestiti podpisnika o datumu sprejema v članstvo. Če zadruga v tem roku ne obvesti podpisnika, se šteje, da je pristopna izjava sprejeta.
Oseba, katere pristopna izjava je bila zavrnjena, ima pravico pritožbe na upravni odbor zadruge v 8 dneh po sprejemu obvestila o zavrnitvi sprejema. Odločitev upravnega odbora je dokončna.


AD 7
Član upravnega odbora Matjaž Cesar se je izselil iz Šoštanja, tako je potrebno izvoliti novega člana odbora. Upravni odbor predlaga Marka Anželaka, ki živi na Koroški 1b v Šoštanju.

SKLEP št. 6: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje izvolitev Marka Anželaka za člana upravnega odbora KRS z.o.o.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 8
· Predsednik je posredoval informacijo o obisku inšpektorja za telekomunikacije. Na opozorilo inšpektorja mora zadruga v skladu z zakonom do 31.12.2006 pripraviti vzpostavitev in vzdrževanje katastra kabelskega omrežja. Izdelava je že v postopku.
o G. Rupnik je postavil vprašanje o tem kdaj bo položen kabel na Šercerjevi ulici.
· Predsednik odgovarja, da se bodo dela pričela vzporedno z izgradnjo novih blokov, ki je predvidena v maju tega leta.
o S. Korenič je podal informacijo, da je KRS Velenje pridobil soglasje od občine Šoštanj za položitev optičnega kabla od industrijske cone do občine. S tem ne bodo uporabljali več kabla Telekoma, kar bo izboljšalo signal.
· Š. Letonje je izrazil željo, da naj se na položnice napiše kdaj so uradne ure za plačevanje računov.
o Predsednik pove, da bo to urejeno na položnicah z naslednjim mesecem.
· A. Bačovnika je zanimala kakšna je razlika med člani in nečlani.
o Predsednik obrazloži številne ugodnosti, ki jih člani zadruge imajo pred nečlani zadruge. Nečlani nimajo pravice koristiti teh ugodnosti in upravljati s kabelsko razdelilnim sistemom v Šoštanju. Vsi člani, ki so pristopili v obdobju do leta 1996 so postali tudi lastniki zadruge. Od leta 1996 dalje pa novi člani vpišejo obvezni delež v denarni vrednosti, ki jo za vsako leto vnaprej določi občni zbor zadruge, v odvisnosti od finančnega načrta nadaljnje izgradnja CATV omrežja.
o Predsednik je obvestil vse prisotne, da se je šoštanjski program prestavil na kanal C34. KRS Šoštanj ima od leta 2004 tudi svoje spletne strani www.sostanj.tv , na katerih so informacije za člane in ponudba storitev zadruge.


Ker ni bilo več razpravljavcev, je predsednik zadruge ob 19.10 h zaključil občni zbor in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in vsem sodelavcem za njihovo delo in trud.


V Šoštanju, 24. aprila 2006


Zapisnikarica: Martina Pečnik

Overovatelj: Valter Pirtovšek

Predsednik zadruge: Albin Ošlovnik


Zapisnik občnega zbora KRS Šoštanj z.o.o. 2006 v PDF obliki.

Omenjeni subjekti:
KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.

V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh